Usługi

Usługi prawne

Nasza kancelaria adwokacka w Pile zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych oraz instytucji i przedsiębiorstw. Wszystkim naszym Klientom zapewniamy wyczerpującą i kompleksową pomoc prawną. Wydajemy opinie prawne i udzielamy porad. Nasze usługi skupione są według takich dziedzin jak prawo cywilne, prawo karne, prawo handlowe, praco rodzinne, prawo autorskie, prawo medyczne, prawo obrotu nieruchomościami, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo ubezpieczeń, prawo wekslowe.

Adwokat – zawód zaufania publicznego

Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy z należytym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług oraz rzetelne i pełne empatii podejście do Państwa problemów. W swojej pracy kierujemy się obowiązującym prawem, etyką zawodu adwokata oraz interesem i dobrem Klienta. Jesteśmy również zobowiązani do zachowania dyskrecji. Jeśli zachodzi taka potrzeba, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Prawo administracyjne - usługi związane z prawem administracyjnym polegają na reprezentacji Klientów przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej, składaniu w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych, występowaniu w imieniu Klientów o wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Prawo autorskie - usługi związane z prawem autorskim polegają na reprezentowaniu Klientów przed sądem w sporach wynikłych z naruszenia praw autorskich oraz dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów.

Prawo cywilne - usługi związane z prawem cywilnym obejmują m.in.:

 1. a) sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych;
 2. b) przygotowywanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa upadłościowego i egzekucyjnego, a także prawa celnego i przewozowego;
 3. c) reprezentacja procesowa w trakcie wszelkich postępowań o charakterze cywilnym,;
 4. d) prowadzenie  wszelkiego rodzaju spraw z zakresu prawa i postępowania cywilnego, np.
 • oświadczenia woli i ich wady
 • użytkowanie
 • nakazy zapłaty
 • egzekucja
 • czynności prawne
 • ochrona dóbr osobistych
 • własność i jej ochrona
 • spadki
 • posiadanie i jego naruszanie
 • ochrona własności intelektualnej
 • zasiedzenie nieruchomości
 • współwłasność
 • zarząd rzeczą wspólną
 • podziały quod usum
 • użytkowanie wieczyste
 • służebności
 • zastaw, hipoteka
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 1. e) udzielanie porad i konsultacji prawnych z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

Prawo handlowe - usługi związane z prawem handlowym opierają się na zakładaniu spółek, stałej obsłudze w zakresie prawa korporacyjnego, zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych, obsłudze prawnej procesów restrukturyzacyjnych spółek, likwidacji i upadłości spółek.

Prawo karne - usługi związane ze sprawami karnymi opierają się na obronie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. W zakres usług wchodzi m.in. uczestnictwo w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez "organy ścigania", obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz ewentualne nadzorowanie i uczestniczenie w postępowaniu wykonawczym.

Prawo medyczne - usługi związane z prawem medycznym opierają się na doradztwie prawnym w zakresie praw pacjenta na rzecz pacjentów oraz zakładów opieki zdrowotnej, reprezentowaniu pacjentów oraz zakładów opieki zdrowotnej w negocjacjach dot. roszczeń o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych, reprezentowaniu pacjentów lub zakładów opieki zdrowotnej w postępowaniach sądowych, w tym mediacyjnych, dotyczących roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych.

Prawo obrotu nieruchomościami - usługi związane z prawem obrotu nieruchomościami opierają się na doradztwie prawnym w zakresie prawa nieruchomości, audytach prawnych dotyczących nieruchomości, reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - usługi związane z tą dziedziną prawa polegają na pomocy prawnej w sprawach o:

 • roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy;
 • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy;
 • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • emerytury, renty oraz inne świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo ubezpieczeń - usługi związane ze sprawami ubezpieczeniowymi opierają na reprezentowaniu poszkodowanych i ich bliskich zarówno w tzw. postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczyciela, jak i w sprawach sądowych, gdy wysokość odszkodowania wcześniej wypłaconego przez ubezpieczyciela jest zbyt niska, bądź gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

Prawo wekslowe - usługi związane ze sprawami wekslowymi opierają się na:

 • prawidłowym sporządzaniu weksli własnych i trasowanych oraz wypełniania blankietów wekslowych;
 • opracowywaniu weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi;
 • zabezpieczaniu roszczeń wekslem;
 • dokonywaniu poręczeń wekslowych;
 • sporządzaniu porad i opinii prawnych w zakresie prawa wekslowego;
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych związanych ze sporami na tle wykonywania praw z weksla.

Prawo rodzinne - usługi związane ze sprawami rodzinnymi opierają się na prowadzeniu spraw o rozwód, separację, alimenty, ustalenie ojcostwa oraz o podział majątku wspólnego, doradztwie w zakresie umów majątkowych małżeńskich.

Prawo zamówień publicznych - usługi związane z prawem zamówień publicznych opierają się na kompleksowej pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych, w tym w zakresie opracowania projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.